Категории курсове

Информационни и комуникационни технологии - доц. Минковска 
 Информационни и комуникационни технологии
Интернет технологии - доц. Минковска 
 Интернет технологии
Факултет по индустриални технологии 
 Синтез и анализ на алгоритми
 Обектно-ориентирано програмиране (С++)Резюме
 Приложна информатика
 Applied Informatics
 Информационни и комуникационни технологииРезюме
 ИнформатикаТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Методи и средства на компютърните технологииРезюме
 Обектно-ориентирано програмиране (Java)Резюме
 Мултимедийни технологииТози курс изисква регистрационен ключ

Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето - ОКС "магистър" 
 Методи и средства на компютърните технологииРезюме
 Програмиране на С, С++ и JavaРезюме
 Мултимедийни технологии и виртуална реалност
Електротехнически факултет 
 ПИК 1
 ПИК 2
 ПИК 1 - тестове и домашниТози курс изисква регистрационен ключ

Електроенергетика и електрообзавеждане - ОКС "магистър" 
 Информационни технологии и системи за проектиранеТози курс изисква регистрационен ключ
Енергомашиностроителен факултет 
 Информационни и комуникационни технологииРезюме
 Информатика
Машиностроителен факултет 
 Информационни и комуникационни технологииРезюме
 Информатика 3 (Бази данни)
 Информатика (за спец. ИД)Този курс изисква регистрационен ключ
 Информатика 2 ("Инженерна логистика")
 Информатика 2 (за "Мехатроника")

Индустриален дизайн - ОКС "магистър" 
 Тримерна анимация
 Тримерно моделиране
Факултет Електронна техника и технологии 
 Програмиране IIIРезюме
 Програмиране ІІ
Факултет по телекомуникации 
 Въведение в програмиранетоРезюме
 ПИК 1
 ПИК 2 Този курс изисква регистрационен ключ
 ПИК 1 - проф. МомчевТози курс изисква регистрационен ключ
Факултет по транспорта 
 Информационни и комуникационни технологии за спец. АТТ и ТрТТРезюме
 Информационни и комуникационни технологии за спец. ТУТРезюме
 Информационни и комуникационни технологии за спец. АТрТ (задочно обучение)
 ИнформатикаТози курс изисква регистрационен ключ
Стопански факултет 
 Информационни и комуникационни технологииРезюме
 Информатика 1Този курс изисква регистрационен ключ
 Информатика 2Този курс изисква регистрационен ключ
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (Faculty of German Engineering Education and Industrial Management) 
 Game Design - Labs
 Game Design - Lectures
 Избрани алгоритми за компютърна графикаРезюме
 FDIBA "Visualization"
 FDIBA "Programming Paradigm"
 FDIBA "Software Engineering" (Bachelor Degree)
 FDIBA "Programming"
Факултет Приложна математика и информатика 
 Информационни и комуникационни технологииРезюме
 Интернет програмиране за напреднали
 Програмни средства за Интернет
Факултет за английско инженерно обучение (English Language Faculty of Engineering) 
 Computing 1 - T. DimitrovaТози курс изисква регистрационен ключ
 Computing 2Този курс изисква регистрационен ключ
 Information Technologies - M. Goranova
 Computing - M. Goranova
Факултет Компютърни системи и технологии 

ФКСТ - ОКС "бакалавър" 
 Системно програмиране
 Синтез и анализ на алгоритми

ОКС "магистър"-редовно/задочно обучение, спец. "Компютърни технологии и приложно програмиране" 

Семестър I 
 Софтуерно инженерство Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 Софтуерни архитектури и шаблони
 Валидация и верификация на програмни системи

Избираеми дисциплини от Списък 1 

Списък 1.1. "Системи за обработка на данни и информация" 
 Информационни системи
 Обработка на мултимедийни данниТози курс изисква регистрационен ключ
 Методи и средства за търсене и представяне на информация

Списък 1.2. "Приложно програмиране" 
 Програмиране на графични процесори
 Съвременни софтуерни технологии
 Програмиране на Java за Android

Списък 1.3. "Интелигентни системи" 
 Основи на изкуствения интелект
 Извличане на информация
 Разпознаване на образи

Семестър II 
 Разпределени системи и приложения
 Дипломно проектиране

Избираеми дисциплини от Списък 2 

Списък 2.1. "Компютърни игри" 
 Основи на компютърните игри
 Визуално програмиране за компютърни игри
 Системи за виртуална реалностДостъпът на гости до този курс е разрешен

Списък 2.2. "Интернет технологии" 
 Web базирани технологии
 Облачни технологии
 Сървисно ориентирани технологии

Списък 2.3. "Съвременни технологии" 
 Програмни технологии за сигурен код
 Географски информационни системи
 Мултимедийни технологии и програмиране
Проекти и договори 
 Международен договор “Integrating E-Learning and Open Educational Resources into Classroom” – iOERcДостъпът на гости до този курс е разрешен
ARCHIVE COURSES 
 Вградени системи
 Интерактивни системи
 Валидация и верификация на програмни системи - задочно обучение
 Проектиране и реализация на информационни системиТози курс изисква регистрационен ключ
 Проектиране и разработка на Windows базирани приложения (част 2)Този курс изисква регистрационен ключ
 Избираема дисциплина И2
 Избирама дисциплина И3
 Проект по избрана дисциплина от изучаваните във Втори семестър
 Графично програмиране
 Реалистична визуализация
 Бизнес софтуерни технологии
 Управление и анализ на данниТози курс изисква регистрационен ключ
 Проектиране и разработка на Windows базирани приложения (част 1) Този курс изисква регистрационен ключРезюме