В тази специалност се придобива образователно-квалификационна степен "Магистър" по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника.

Срок за обучение: 1 година

Форма на обучение: редовна/задочна


За завършили образователна квалификационна степен "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област на висше образование: 5. "Технически науки"; професионални
направления: 4.5 "Математика"; 4.6 "Информатика и компютърни науки"


Подкатегории
Семестър I
Семестър II