В тази специалност се придобива образователно-квалификационна степен "Магистър" по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника.

Срок за обучение: 1,5 години

Форма на обучение: редовна/задочна


За завършили образователна квалификационна степен "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от професионални направления 5.2 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА, 5.3 КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА и 4.6 ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

Подкатегории
Семестър I
Семестър II