В тази специалност се придобива образователно-квалификационна степен "Магистър" -професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника.

Срок за обучение:1,5 години

Форма на обучение : редовна

Подкатегории
Семестър I
Семестър II
Семестър III