Дисциплината се изучава от студентите, записани в ОКС "бакалавър" по ПН 5.1 Машинно инженерство, 5.4 Енергетика и 5.13 Общо инженерство, съгласно учебните планове от 2021/2022 уч.г.
Водещ преподавател доц. д-р Даниела Минковска