НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗРАБОТКИ:

1. Проблеми на интерактивното обучение по програмиране, НИС, Договор №211-9НК/2002, ръководител Мариана Горанова.

2. Real-Time Energy Management via Power Lines and Internet, NNE-2001- 00825, 2003, член на колектива: В. Георгиев.

3. Изследване на проблемите за сигурността на входящата в програмните системи информация, Договор № 350-9/2003, ръководител Ю. Георгиева.

4. "Object-oriented programming with C#"- project awarded by Microsoft under the Content and Curriculum Development Program for design and implementation of a new course, 2004, project leader S. Maleshkov.

5. Schedulability of Mixed Real-Time and General Messages in Heterogeneous Net-works (CAN-TCP/IP), Microsoft Research Cambridge Project, 2004, ръководител: В. Георгиев.

6. Embedded Software Engineering, Microsoft Research Cambridge – Content Curriculum Project, 2004, член на колектива В. Георгиев.

7. Разработка на семантичен XML редактор и XML база данни на съдържание, НИС, Договор № 407-9НК/2004, ръководител: Б. Шишеджиев.

8. FP6 ISERA Project 027635 - Open Trusted Computing, 2005, ръководител: Б. Шишеджиев.

9. Методи и средства за графични Web услуги, НИС, Договор № 211-9НК/2005, ръководител: М. Горанова.

10. Средства и методи за повишаване надеждността на програмирането, Договор № 583ПД-9/2005, ръководител: Ю. Георгиева.

11. XML Semantic Environment for Creating and Distributing Pedagogical Objects in a Native XML Database Through Web. AUF Project 6316PS544/2005, ръководител: Б. Шишеджиев.

12. Разпределени бази данни, оптимизация на корпоративни системи за обработка и събиране на данни, НИС, Договор № 786ПД-9/2006, М. Горанова.

13. Средства за повишаване на сигурността на програмни системи чрез възможностите, предоставени от .NET среда, НИС, Договор 576НИ-9/2006, ръководител: Ю. Георгиева.

14. STAIRS Sustainable Model for a Trans-national Technology Transfer Alliance Implementing Return-on-Research Strategies, FP6-2005-INNOV-7 Specific Actions Project, 2006-2008, член на колектива: С. Малешков.

15. Изграждане на изследователска система за виртуална реалност, Фонд НИ на МОН, ВУ-ТН-110-10, 2006-2009, член на колектива: С. Малешков.

16. Методи за компютърна визуализация и средства в системи с виртуална реалност, Проект № 83 НИ-9/2007, ръководител: С. Малешков.

17. Разработка на средства за повишаване сигурността на Web средата, НИС, Проект №79НИ–9/2007, ръководител: Б. Шишеджиев.

18. Изследване и разработване на система, имплементираща обектно-ориентирани бази данни, НИС, Договор № 08218ПД-9/2008, ръководител: М. Горанова.

19. Изследване на Semantic Web като средство за създаване на адаптивни приложения, Договор 08083 ни-9/2008, ръководител: Ю. Георгиева.

20. “Система за оценяване и поддържане на качеството на обучение в Техническия университет – София СОПКО”, Договор 16/2002, Световна банка за развитие, член на колектива Д. Минковска;

21. “Изследване, моделиране и избор на методи и технически средства за електронно обучение със CD – носители и в Internet”, Договор И 1207/2002 на МОН, член на колектива Д. Минковска;

22. “Изследване, избор и подготовка за използване на модели и средства за контрол и оценка качеството на обучение в общообразователния курс по информатика в ТУ-София”, Вътрешен договор /ТУ-София/, финансиран фонд “НИС”, Договор 339 – 9/2003 г., член на колектива Д. Минковска;

23. “Изследване на модели и създаване на дидактически материали за оценка на качеството на обучение в два курса по Информатика: Е-обучeние в локална мрежа на ТУ – София и Интернет”, Вътрешен договор /ТУ-София/, НИС, Договор ВНИ 555-9/2005, член на колектива : Д. Минковска;

24. “STELLA – Science Teaching in a Lifelong Learning Approach”, Договор 135743-LLP-2007-IT-KA4MP/2007, Key Activity 4, член на колектива: Д. Минковска.

Последна модификация: понеделник, 7 май 2012, 12:50