Page Title

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕТО НА ДИПЛОМНИТЕ ЗАДАНИЯ, ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ 1. Заданието се попълва и се разпечатва в два екземпляра. Подписва се от дипломанта и научния ръководител, след което се представя в канцеларията на катедра „Програмиране и компютърни технологии“ за подпис от ръководител катедра.
 2. При предаване на заданието се дават две актуални матови снимки.
 3. Срокът на валидност на утвърденото дипломно задание е една календарна година, считана от датата на утвърждаване.

Шаблон на дипломно задание за специалност КТПП

Декларация за авторство


Процедура за избор на ръководител:

  Изборът се извършва от дипломанта и със съгласието на желания от него ръководител. За ръководител на дипломната работа може да бъде избран всеки специалист с висше техническо образование. В случаите когато ръководителят на дипломната работа не е преподавател във ФКСТ, е задължително такъв преподавател да бъде избран за консултант на дипломната работа.

Процедура за утвърждаване на дипломно задание:

  Дипломното задание се оформя от ръководителя на дипломанта. Заданието се попълва, разпечатва и подписва от дипломанта, ръководителя и консултанта (ако има такъв). Дипломантът го представя в студентска канцелария на ФКСТ за получаване на заверка "Семестриално завършил". Така завереното задание се представя в канцеларията на катедра "Програмиране и компютърни технологии" за утвърждаване от ръководителя на катедрата, след което то служебно се придвижва за утвърждаване от декана. Дипломантът получава лично в канцеларията на катедрата утвърденото задание, което трябва да подвърже в дипломната си работа.

Оформяне на заданието:

  Темата съдържа като заглавие непосредствената задача, която се поставя за разрешаване на дипломанта.

  Изходната постановка описва зададените необходими апаратни и програмни средства, които дипломантът трябва да използва в своята работа.

  Обяснителната записка представя съдържанието на дипломната работа по глави.

  Експерименталната част задава вида на експериментите, които ще бъдат проведени, както и формата, в която ще бъдат представени резултатите от проведените експерименти.

  Препоръчителният обем на дипломната работа е от 50 до 60 страници, структурирани по следния начин:
 • заглавна страница;
 • утвърдено дипломно задание;
 • декларация за авторство;
 • съдържание;
 • увод;
 • изложение на дипломната работа по глави;
 • заключение;
 • списък на използвани литературни източници;
 • приложения.

Провеждане на дипломните защити:

  Процедурата по защита на дипломната работа се стартира в определения за специалността график, след представянето на готовата дипломна работа и рецензията в канцеларията на катедра "Програмиране и компютърни технологии".

Определяне и утвърждаване на рецензент:

  Рецензентът на дипломната работа се определя от ръководителя на катедра "Програмиране и компютърни технологии" по предложение на ръководителя на дипломната работа. За рецензент на дипломната работа може да бъде избран всеки специалист с висше техническо образование, притежаващ нужните познания в съответната област. Ръководителят на дипломанта записва своето предложение за рецензент на гърба на началната страница на дипломната работа. След утвърждаване на рецензента от страна на ръководителя на катедрата, дипломантът представя дипломната работа на рецензента.

Представяне на дипломната работа (защита):

Защитата на дипломната работа за придобиване на ОКС „магистър“ по специалност „Компютърни технологии и приложно програмиране“ се осъществява пред Държавна изпитна комисия към катедра „Програмиране и компютърни технологии“.

  При защитата дипломантът прави изложение и демонстрация.
  Изложението е върху същността на дипломната работа с продължителност около 7-10 минути с помощта на презентация.
  Демонстрацията на създадения продукт е в рамките на около 3-5 минути.
Желателно е ръководителят и рецензентът на дипломната работа да присъстват на дипломната защита и да участват в оформянето на крайната оценка заедно с изпитната комисия.