Срок на обучение - 1 година Форма на обучение -редовна
За завършили образователна квалификационна степен "Бакалавър" и/или "Магистър" по други специалности от професионални области ИКОНОМИКА, ПРИРОДНИ НАУКИ, ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ.

Подкатегории
Семестър I
Семестър II