В тази специалност се придобиват базови знания, необходими за последващото обучение по специалността „Компютърни технологии и приложно програмиране“ в образователно-квалификационна степен "магистър".

Срок за обучение: 1 година

Форма на обучение: редовна/задочна


За завършили образователна квалификационна степен "бакалавър" и/или "магистър" по други специалности от области на висше образование 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ, 2. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ, 3. СОЦИАЛНИ НАУКИ, 4. ПРИРОДНИ НАУКИ (без 4.6), 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ (без 5.2 и 5.3), 9. СИГУРНОСТ И ОТБРАНА.

Подкатегории
Семестър I
Семестър II